Sökning: "Faina Reinprecht"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Faina Reinprecht.

  1. 1. Hypertension, blood pressure, cognition and cerebral blood flow in the cohort of "Men born 1914"

    Författare :Faina Reinprecht; Geriatrik; []
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; samhällsmedicin; Social medicine; Socialmedicin; Gerontologi; Gerontology; neuropsykologi; neurofysiologi; neurophysiology; Neurologi; regional cerebral blood flow; cohort study; Neurology; neuropsychology; blood pressure; blood pressure monitoring; risk factors; Hypertension;

    Sammanfattning : "Men born 1914" is a population based cohort study of the epidemiology of cardiovascular disease. Five hundred men, born 1914, were examined at the age of 68 and 185 of them were re-examined at 81 years of age. LÄS MER