Sökning: "Fabio Begnini"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Fabio Begnini.

  1. 1. Development of Novel Macrocyclic Inhibitors of Protein-Protein Interactions : Applied to the Keap1-Nrf2 Complex

    Detta är en avhandling från Uppsala University : Uppsala University

    Författare :Fabio Begnini; Uppsala universitet.; [2019]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Chemistry with specialization in Organic Chemistry; Kemi med inriktning mot organisk kemi;

    Sammanfattning : .... LÄS MER