Sökning: "Förvaltningsprocess"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade ordet Förvaltningsprocess.

 1. 1. Officialprincipen i migrationsprocessen : Domstolens utredningsansvar

  Författare :Isa Cegrell Karlander; Torbjörn Andersson; Vilhelm Persson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; principle of the ex officio competence; court’s duty to investigate; asylum cases; adjudicating; robustness; procedural migration law; administrative procedural law; officialprincipen; utredningsansvar; robusthet; Migrationsöverdomstolen; förvaltningsprocessrätt; utredningsskyldighet; förvaltningsprocess; migrationsrätt; Administrative Law; Förvaltningsrätt;

  Sammanfattning : The dissertation analyses the court’s duty to investigate when adjudicating migration cases, particularly asylum cases. The duty is stipulated in Section 8 of the Administrative Court Procedure Act. The dissertation aims to clarify the meaning of the provision. The court shall ensure that a case is as well investigated as its nature requires. LÄS MER

 2. 2. Förändringsprocesser i kommunal organisation : En studie av organisering och meningsskapande i två förvaltningar

  Författare :Elinor Edvardsson Stiwne; Per-Erik Ellström; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; organisationsförändring; förändringsprocesser; kommunal organisation; kommun i förändring; Administrative procedure; Förvaltningsprocess;

  Sammanfattning : Planned change is exercised at different stages; planning, implementation and evaluation. The point of departure for this study is the planning stage of an organisational change in a local government. The planning stage is divided into three theoretical stages; anticipation, culmination and the aftermath. LÄS MER

 3. 3. Mellanchefer som utvecklar : om förutsättningar för hållbart utvecklingsarbete inom vård och omsorg

  Författare :Kjerstin Larsson; Lennart Svensson; Helena Klöver; Elisabeth Cedersund; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Middle manager; sustainable development effort; participation; learning and reflection; change competence; horizontal integration; vertical integration; organisational prerequisites; inter-organisational prerequisites; change strategy; Mellanchef; hållbart utvecklingsarbete; delaktighet; lärande och reflektion; förändringskompetens; horisontell integration; vertikal integration; organisatoriska förutsättningar; interorganisatoriska förutsättningar; förändringsstrategi; Administrative procedure; Förvaltningsprocess;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att beskriva, analysera och diskutera vilka organisatoriska och interorganisatoriska förhållanden som har betydelse för mellanchefers möjlighet att driva hållbar verksamhetsutveckling. Avsikten är att studera samspelet mellan organisatoriska och interorganisatoriska förhållanden kopplat till mellanchefers förändringskompetens. LÄS MER

 4. 4. Utredningsskyldighet, bevisbörda och beviskrav i förvaltningsprocessen

  Författare :Gustav Lindkvist; Ulrik von Essen; Lars Bejstam; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; administrative procedure; burden of proof; evidentiary requirements; duty of enquiry; förvaltningsprocess; förvaltningsrätt; bevisbörda; beviskrav; utredningsskyldighet; utredningsansvar; utredningskrav; Public Law; offentlig rätt;

  Sammanfattning : This doctoral dissertation investigates the more precise meanings of the duty of enquiry, the burden of proof and the evidentiary requirements of administrative authorities and administrative courts, and the relationships between these concepts within administrative procedures. As in any procedure, different interests come to light and must be balanced. LÄS MER

 5. 5. Ledarskap i vardagsarbetet : en studie av högre chefer i statsförvaltningen

  Författare :Louise Moqvist; Glenn Hultman; Per-Erik Ellström; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Leadership; managers work; conceptions of leadership; executed leadership; Administrative procedure; Förvaltningsprocess;

  Sammanfattning : The study aim at describing and analysing the practices of and conditions for senior managers in public administration, as well as which similarities and differences are in existence both within and between authorities in this respect. The practices of senior managers are studied in the light of two dimensions, one explicit that comprises the values, ideologies, interests, knowledge and feelings that senior managers express, as well as an executed dimension that encompasses physical activities, what managers do, how the work is executed, where work is done and with whom they work. LÄS MER