Sökning: "Förmåga till välfärd"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden Förmåga till välfärd.

 1. 1. När kroppen inte räcker till : Assisterad kroppslig omvårdnad i livets slut på vård- och omsorgsboende

  Författare :Bodil Holmberg; Ingrid Hellström; Jane Österlind; Karin Josefsson; Ersta Sköndal Bräcke högskola; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Anhöriga; Autonomi; Äldre personer; Kroppslig omvårdnad; Palliativ vård; Undersköterskor; Vård- och omsorgsboende; Välfärd; Värdighet; Människan i välfärdssamhället; Palliativ vård; The Individual in the Welfare Society; Palliative Care;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med denna avhandling var att belysa vård i livets slut på vård- och omsorgsboende, med inriktning mot den kroppsliga omvårdnaden, utifrån äldre personers, undersköterskors och anhörigas perspektiv. Avhandlingen bygger på fyra delstudier. LÄS MER

 2. 2. Förmåga till välfärd. Trafikskadades upplevelser och liv - ett drama om bemästring : Capabilities for welfare. Traffic victims experiences and life - a drama of coping

  Författare :Jörgen Lundälv; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :Trafikskador; sociala levnadsvillkor; copingstrategier; rehabilitering; socialpolitik;

  Sammanfattning : I denna doktorsavhandling beskrivs de sociala konsekvenserna av ett av vår tids stora folkhälsoproblem: trafikskadorna. Detta är den första studien i Norden som uppmärksammar de skadades sociala liv efter olyckan och deras olika copingstrategier. LÄS MER

 3. 3. Omvårdnad som reflekterande praktik : Att se och använda alternativ till tvång i psykiatrisk vård

  Författare :Git-Marie Ejneborn-Looi; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medicine; alternativ till tvångsåtgärder; omvårdnad; psykiatrisk vård; självskadebeteende; kvalitativ innehållsanalys; process; pragmatism; Medicin; Nursing; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Tvångsåtgärder som fastspänning och tvångsmedicinering är vanligt förekommande inom den psykiatriska vården och motiveras ofta av personal med att det saknas alternativ. Användandet av tvångsåtgärder tycks vara särskilt vanligt när det gäller unga kvinnor med självskadebeteende. LÄS MER

 4. 4. Lyckolandet : Maktens legitimering i officiell retorik från stormaktstid till demokratins genombrott

  Författare :Joachim Östlund; Historia; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Humaniora; Humanities; State; Citizen; Brother; Subject; Fatherland; People; Religion; Community; Ethnicity; Nationalism; Nation; Moral order; Social imaginaries; Rhetoric; Mass medium; Public announcements; Political history; Politisk historia;

  Sammanfattning : This study deals with questions about norm building and arguments for community in official royal rhetoric in the Swedish realm from 1660 to 1919. Every year, an intercession day proclamation issued by the King in Council (Kungl. Maj:ts böndagsplakat) was read out from pulpits across Sweden. LÄS MER

 5. 5. Alkaline by-products as amendments for remediation of historic mine sites

  Författare :Lotta Sartz; Bert Allard; Ernest Yanful; Örebro universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Oxidized mine waste; lime mud; green liquor dregs; fly ash; lime kiln dust; steel slag; water works granules; Oxiderat gruvavfall; mesakalk; grönlut; flygaska; filterkalk; stålslagg; vattenverksgranuler; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; Environmental chemistry; Miljökemi; Enviromental Science; Miljövetenskap;

  Sammanfattning : Mining has been and still is an important industry in Sweden, it has strongly contributed to the standard of living we have today. Extraction of ore began in the 12th century, but did not come about frequently until the 16th century, which is often seen as the starting age for ore processing and metal extraction. LÄS MER