Sökning: "Företagsledare roll"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Företagsledare roll.

 1. 1. The role of context, activities, and organization, in Value-Based Procurement

  Författare :Martin Hoshi Larsson; Jakob Rehme; Daniel Kindström; Daniel Ellström; Árni Halldórsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : This thesis explores the adoption of a Value-Based Procurement Strategy. A procurement strategy is value-based when it facilitates procurement to develop attractive value propositions for both suppliers and internal stakeholders. LÄS MER

 2. 2. Produktivitetsmätningar som förbättringsverktyg : en kartläggning av arbetsproduktivitetsmätningar på svenska byggarbetsplatser

  Författare :Azam Forsberg; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Construction Engineering and Management; Byggproduktion;

  Sammanfattning : The Swedish construction industry has over the last few years been criticized for its high increase of production costs, poor quality and low productivity. Productivity improvements within the Swedish construction industries are lower than that of other comparable industries. LÄS MER

 3. 3. Bilder av småföretagares ekonomistyrning

  Författare :Jörgen Andersson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Utvecklingen av ekonomisk styrning och även den aktuella debatten inom området är till stora delar koncentrerad till stora företag. Under en seminarieserie om risker i samband med nyföretagande anordnad av Närings- och teknikutvecklingsverket (NUTEK) aktualiserades frågan om ekonomisk styrning i små och nystartade företag. LÄS MER

 4. 4. Manegen är krattad : Om flickors och kvinnors företagsamhet i hästrelaterade verksamheter

  Författare :Lena Forsberg; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Entreprenörskap och innovation; Entrepreneurship and Innovation;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen handlar om betydelsen av företagsamhet och ledarskap med utgångspunkt från stallmiljö. Syftet är att undersöka stallet som en möjlig ledarskap- och entreprenörsskola och även undersöka hur stallmiljön kan utmana könsstereotyper i relation till ledarskap och entreprenörskap. LÄS MER