Sökning: "Företagshälsovård"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade ordet Företagshälsovård.

 1. 1. Samarbete mellan kund och företagshälsovård : Mekanismer av betydelse för förebyggande arbetsmiljöarbete

  Författare :Lisa Schmidt; Lotta Dellve; Ann-Beth Antonsson; Håkan Alm; Jan Johansson; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Occupational health services; client customer; collaboration; preventive occupational health and safety management; NPM; HR; mechanism; Företagshälsovård; kund; samarbete; förebyggande systematiskt arbetsmiljöarbete; NPM; HR; mekanism; Teknik och hälsa; Technology and Health;

  Sammanfattning : Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivare när det saknas kunskap och kompetens i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) anlita en företagshälsovård (FHV) eller liknande resurs. Detta bygger på en programteori där FHV förväntas vara den externa resurs som behövs för arbetsgivare och arbetsplatser i arbetsmiljöarbetet. LÄS MER

 2. 2. Gränsdragningar i Vårdens Vardag : Hanteringen av arbetsrelaterad psykisk ohälsa i det svenska välfärdssystemet

  Författare :Réka Andersson; Per Gyberg; Claes-Fredrik Helgesson; Ulrika Winblad; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Healthcare practice; management; work-related mental ill health; responsibility; complex problems; knowledge infrastructure; boundary work; occupational health care; primary care; the Swedish welfare system; Vårdens vardag; hantering; arbetsrelaterad psykisk ohälsa; ansvar; komplexa problem; kunskapsinfrastruktur; gränsarbete; företagshälsovård; primärvård; det svenska välfärdssystemet;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa i arbetslivet är ett stort och växande problem i välfärdssamhället. Problemet har flera bottnar och väcker många frågor om vem som har ansvar, vad det egentligen är för ett slags fenomen och hur det bör hanteras. LÄS MER

 3. 3. Occupational Health Services Professionals; skills, needs and experiences shared in a learning network : Co-operative inquiry performed in the manufacturing sector

  Författare :Lena Nord Nilsson; Jörgen Eklund; Annika Vänje; Stig Vinberg; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Occupational Safety and Health; Work Environment; Ergonomics; Ergonomists; Occupational Safety and Health Engineers; Företagshälsovård; lärande nätverk; tillverkningsindustri; säkerhet och hälsa; arbetsmiljö; ergonomi; ergonom; arbetsmiljöingenjör; Teknik och hälsa; Technology and Health;

  Sammanfattning : Work environment conditions can influence individuals, organisations as well as society, and economic consequences can be extensive. The employer is responsible for the work environment,but must engage Occupational Health Services (OHS) or similar if the own competenceis not sufficient. LÄS MER

 4. 4. Contentious countrysides : social movements reworking and resisting public healthcare restructuring in rural Sweden

  Författare :Desirée Enlund; Aina Tollefsen; Madeleine Eriksson; Linda Sandberg; Cindi Katz; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; welfare state retrenchment; public healthcare restructuring; contentious politics; social movements; cooperatives; self-organization; social reproduction; Sweden; rural areas; New Public Management; neoliberalism; välfärdsstaten; sjukvårdens omvandling; motstånd; sociala rörelser; kooperativ; självorganisering; social reproduktion; landsbygd; glesbygd; New Public Management; nyliberalism; Social and Economic Geography; kulturgeografi; genusvetenskap; gender studies;

  Sammanfattning : The broader aim of this thesis is to contribute to the understanding of the production and reproduction of spatial inequalities following from the restructuring of the public healthcare system. More specifically, by analyzing the contention around healthcare restructuring related to two cases spanning a longer period in northern Sweden, I aim to investigate the changing conditions for healthcare provision in rural and sparsely populated areas, and I explore the forms of collective action that local people engage in to sustain the access to healthcare, as well as how state authorities’ attitudes towards such collective action have shifted. LÄS MER

 5. 5. Computer Visualization in Participatory and Cognitive Engineering

  Författare :Peter Bengtsson; Ergonomi och aerosolteknologi; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Utvecklingspsykologi; Development psychology; Dynamic Decision Making; Operator Process Interfaces; Action Research; Learning; Ergonomics; Engineering; Participatory; Virtual Reality; Animation; Computer; Visualization; Systems engineering; computer technology; Data- och systemvetenskap; Architecture; interior design; Arkitektur; inredningsarkitektur; Engineering Psychology; Teknisk psykologi;

  Sammanfattning : This thesis tells the initiation story of a computer visualization methodology and a participatory engineering methodology. The two methodologies are tightly coupled and for the purpose of this thesis, as a unit, named Computer Visualization in Par-ticipatory Engineering (VIPE). LÄS MER