Sökning: "Evgeni Drakaliysky"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Evgeni Drakaliysky.

  1. 1. Sulphide capacities of CaO-AlO slags containing SiO, MgO and CrO

    Författare :Evgeni Drakaliysky; KTH; []
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER