Sökning: "Evert Andersson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Evert Andersson.

  1. 1. Limnological studies of the "river lake" Pajep Måskejaure in northern Sweden

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Evert Andersson; Uppsala universitet.; [1974]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

    Sammanfattning : .... LÄS MER