Sökning: "Evangelia Daskalaki"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Evangelia Daskalaki.

  1. 1. Archaeological Genetics - Approaching Human History through DNA Analysis

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Evangelia Daskalaki; Uppsala universitet.; [2014]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; ancient DNA; pyrosequencing; molecular genetics; aDNA; neolithization; evolutionary genetics; mtDNA; viking age; archaeological genetics; genetik; evolutionsgenetik; naturvetenskap; neolitisering; vikingatid; arkeologisk genetik; Biology with specialization in Evolutionary Genetics; Biologi med inriktning mot evolutionär genetik;

    Sammanfattning : There are a variety of archaeological questions, which are difficult to assess by traditional archaeological methods. Similarly, there are genetic and population genetic questions about human evolution and migration that are difficult to assess by studying modern day genetic variation. LÄS MER