Sökning: "Evaggelia Papia"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Evaggelia Papia.

  1. 1. Micromechanical retention and chemical bonding to polycrystalline dental ceramics : studies on aluminum oxide and stabilized zirconium dioxide

    Författare :Evaggelia Papia; Malmö högskola; []
    Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; alumina; aluminium oxide; bond strength; oxide ceramics; polycrystalline dental ceramics; stabilized zirconium dioxide; Y-TZP; zirconia; adhesive cements;

    Sammanfattning : Det pågår en ständig utveckling av olika dentala material avsedda föratt ersätta förlorad tandsubstans. En materialgrupp som är särskiltintressant är höghållfasta keramiska material, oxidkeramer så somyttriumdioxidstabiliserad tetragonal polykristallin zirkoniumdioxid(Y-TZP). LÄS MER