Sökning: "Eva Skogman"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Eva Skogman.

  1. 1. Funktionshindrade barns lek och aktivitet : En studie av struktur och utförande i förskolan

    Författare :Eva Skogman; Ulf Janson; Magnus Larsson; Stockholms universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Förskola; barn med funktionshinder; förskoleverksamhet; aktivitetsanalys; aktivitetssituation; lek; aktivitet; struktur; utförande; Disability research; Handikappsforskning; pedagogik; Education;

    Sammanfattning : Avhandlingen berör funktionshindrade barns lek och aktivitet och den är en studie av strukturer och utförande i förskola för dessa barn. Avhandlingens utgångspunkter består av tre delar. Den första delen berör min egen erfarenhet av arbete i omsorger om funktionshindrade. LÄS MER