Sökning: "Eva Schömer"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Eva Schömer.

  1. 1. Konstruktion av genus i rätten och samhället : en tvärvetenskaplig studie av svenska kvinnors rätt till jämställdhet i ett formellt jämlikt rättssystem

    Detta är en avhandling från Iustus förlag

    Författare :Eva Schömer; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Rättsvetenskap; Law; arbetsrätt; jämställdhet; lönediskriminering; jämställdhetsplaner; konstruktion; construction of gender in law and society; Gender; equality between men and women; equal rights; equal pay; Equal Opportunity Act; labour law; affirmative action; law and society; feminism; feminist legal theory and women s rights; Arbetsrätt;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I avhandlingen belyses den inneboende konflikt som finns mellan de två snarlika begreppen jämställdhet och jämlikhet. Detta görs genom att fokusera på svenska kvinnors rätt till jämställdhet i ett formellt jämlikt rättssystem ur ett tvärvetenskapligt feministiskt perspektiv. LÄS MER