Sökning: "Eva Pettersson"

Visar resultat 1 - 5 av 22 avhandlingar innehållade orden Eva Pettersson.

 1. 1. Antibiotic prescribing: focusing on the situation in Swedish nursing homes

  Författare :Eva Pettersson; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; antibiotic prescribing;

  Sammanfattning : Background The increasing rate of resistance to antibiotics has become a global concern. High consumption and irrational use of antibiotics is contributing to this development. LÄS MER

 2. 2. Hur matematiska förmågor uttrycks och tas om hand i en pedagogisk praktik

  Författare :Eva Pettersson; Växjö universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; MATHEMATICS; MATEMATIK;

  Sammanfattning : Denna avhandling handlar om barns och elevers individuella olikheter och är en del av projektet "Pedagogik för elever med förmåga och fallenhet för matematik” vid Växjö universitet, finansierat av Vetenskapsrådet. Syftet är att studera elever med särskilda förmågor i matematik och den pedagogiska praktik som är deras vardag. LÄS MER

 3. 3. Spelling Normalisation and Linguistic Analysis of Historical Text for Information Extraction

  Författare :Eva Pettersson; Joakim Nivre; Beáta Megyesi; Michael Piotrowski; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :NLP for historical text; spelling normalisation; digital humanities; information extraction; character-based statistical machine translation; SMT; Levenshtein edit distance; language technology; computational linguistics; Datorlingvistik; Computational Linguistics;

  Sammanfattning : Historical text constitutes a rich source of information for historians and other researchers in humanities. Many texts are however not available in an electronic format, and even if they are, there is a lack of NLP tools designed to handle historical text. LÄS MER

 4. 4. Studiesituationen för elever med särskilda matematiska förmågor

  Författare :Eva Pettersson; Inger Wistedt; Håkan Sollervall; Häggblom Lisen; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; gifted students; mathematics; mathematical abilities; talent development; social norms; socio-mathematical norms; teacher competence; case studies.; MATHEMATICS; MATEMATIK; Mathematical Education; Matematikdidaktik;

  Sammanfattning : The study aims to describe variation in the expression of students’ mathematical ability and the various ways in which their mathematical aptitude is acknowledged and supported by their teachers, parents and peers in a Swedish context. Ability is defined as a complex of various abilities each of which may be more or less pronounced in a given individual. LÄS MER

 5. 5. Powered mobility device use: participation and accessibility

  Författare :Cecilia Pettersson; Eva Månsson Lexell; Åse Brandt; Susanne Iwarsson; Aktivt och hälsosamt åldrande; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; autonomy; environmental barrier; focus groups; housing adaptation; housing enabler; independence; mobility; mobility-related participation; occupational therapy; powered scooter; powered wheelchair; spinal cord injury; Occupational therapy; Arbetsterapi;

  Sammanfattning : This thesis elucidates the use of powered mobility devices in a Swedish context. The overall aim was to increase and deepen the knowledge on powered mobility device use in relation to participation and accessibility in different environments and among different user groups, with a specific focus on independence and autonomy. LÄS MER