Sökning: "Eva Netterlid"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Eva Netterlid.

  1. 1. Adverse Reactions after Vaccination and Allergen-Specific Immunotherapy: Contact Allergy to Aluminium and Itching Nodules

    Detta är en avhandling från Eva Netterlid

    Författare :Eva Netterlid; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Patch test; Itching nodules; Contact allergy; ASIT; Aluminium; Allergen-specific immunotherapy; Adverse event; Parental reports; vaccination;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Oönskade reaktioner efter vaccination och allergenspecifik immunoterapi - Kontaktallergi för aluminium och kliande knutor För att ett vaccinationsprogram ska fungera krävs kontinuerlig uppföljning av vaccinernas säkerhet vad gäller eventuella oönskade reaktioner. Under de senaste 10 till 15 åren har en ökad oro noterats bland allmänhet och profession beträffande oönskade vaccinationsreaktioner. LÄS MER