Sökning: "Eva Innala"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Eva Innala.

  1. 1. Acute intermittent porphyria, women and sex hormones. Screening for hepatocellular carcinoma in porphyria

    Författare :Eva Innala; Christer Andersson; Marie Bixo; Torbjörn Bäckström; Raili Kauppinen; Umeå universitet; []
    Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Obstetrics and gynaecology; Obstetrik och gynekologi; obstetrik och gynekologi; Obstetrics and Gynaecology;

    Sammanfattning : Background:   Porphyrias are inherited disorders with impaired heme biosynthesis. Acute intermittent porphyria (AIP) is the most common porphyria in Sweden. AIP attacks may be life-threatening. Female sex hormones are regarded as important precipitating factors. LÄS MER