Sökning: "Eva Hammar Chiriac"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Eva Hammar Chiriac.

  1. 1. Grupprocesser i utbildning En studie av gruppers dynamik vid problembaserat lärande

    Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

    Författare :Eva Hammar Chiriac; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2003]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Group; group processes; education; problem-based learning; tutorial group; dynarnics in groups; Gruppdynamik; problembaserat lärande; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

    Sammanfattning : The main purpose of this thesis is to identify, describe and interpret group processes occurring in tutorials in problem-based leaming. Another aim is to investigate if a combination of Steiner's (1972) theory of group work and Bion's (1961) theory of work and regression in groups may be a fruitful way to interpret and explain group dynamics in problem-based learning. LÄS MER