Sökning: "Eva Elvers"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Eva Elvers.

  1. 1. Multivariate linear functional relationships : estimation of parameters and discrimination between two relationships, with a seismological application

    Detta är en avhandling från Stockholm : Försvarets forskningsanst

    Författare :Eva Elvers; [1977]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

    Sammanfattning : .... LÄS MER