Sökning: "Eva Brylla"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Eva Brylla.

  1. 1. Singular ortnamnsböjning i fornsvenskan : Starkt böjda namn med utgångspunkt från sörmländskt material

    Författare :Eva Brylla; Svenska ortnamnsarkivet (SOA); []
    Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Scandinavian languages; Old Swedish; morphology; proper names; place-names; ortnamn; fornsvenska språket; Name Care and Name Planning; Namnforskning; Place Names; Ortnamn;

    Sammanfattning : This study focuses primarily on the inflection of singular place-names belonging to strong declensions and how their inflection developed in the Old Swedish period. It is based mainly on sources from Södermanland. LÄS MER