Sökning: "European governance"

Visar resultat 1 - 5 av 70 avhandlingar innehållade orden European governance.

 1. 1. Governance of Career Guidance an enquiry into European policy

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Education, Stockholm University

  Författare :Anki Bengtsson; Stockholms universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; governmentality; governance; career guidance; career management; Michel Foucault; entrepreneurial; policy; active citizenship; civic competence; self-management; Europe; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis is to enquire into and problematize the governance of career guidance and how individuals’ career management is constructed within EU policy. The empirical material consists of European policy documents produced during 2000-2015. LÄS MER

 2. 2. Time and European Governance : The Empirical Value of Three Reflective Approaches

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

  Författare :Magnus Ekengren; Stockholms universitet.; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Political Science; statsvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Europeanization and Governance in Defence Policy : The Example of Sweden

  Detta är en avhandling från Stockholm : Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Arita Eriksson; Stockholms universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Europeanization; europeanisation; governance; defence policy; Sweden; European Union; EU; ESDP; policy process; policy analysis; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis explores the Swedish Europeanization process with respect to defence policy with the help of analytical tools from policy analysis. The time period studied is 1999–2004. LÄS MER

 4. 4. Constructing Soviet Cultural Policy Cybernetics and Governance in Lithuania after World War II

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Egle Rindzeviciute; Södertörns högskola.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Cultural heritage and cultural production; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Kulturarv och kulturproduktion; Cultural policy; governance; cybernetics; Lithuania; the Soviet Union; governmentality; Kulturpolitik; styrning; cybernetik; Litauen; Sovjetunionen; governmentality;

  Sammanfattning : Efter första världskriget var Sovjetunionen en av de första moderna stater som uttryckligen ägnade sig åt att övervaka och styra kulturen, vilket tog sig formen av en formaliserad och institutionaliserad statlig kulturpolitik. I denna övervakningsoch styrningsprocess försåg vetenskap och teknologi staten med konceptuella och materiella resurser vilka användes för att definiera såväl själva processen som föremålet för den. LÄS MER

 5. 5. Att utmana förändringens gränser En studie om förändringsarbete, partnerskap och kön med Equal-programmet som exempel

  Detta är en avhandling från Lund : Sociologiska institutionen Lunds universitet

  Författare :Anna Isaksson; Högskolan i Halmstad.; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Transformative work; Change; Partnership; Equal Programme; Doing gender; Leadership; Growth; Discrimination; Institutional ethnography; Social relations; Ruling relations; Governance; Inequality; Equality; Diversity; Förändringsarbete; Förändring; Partnerskap; Equal-programmet; Att göra kön; Ledarskap; Tillväxt; Diskriminering; Institutionell etnografi; Sociala relationer; Styrningsrelationer; Governance; Ojämlikhet; Jämställdhet; Mångfald; inequality; governance; transformative work; partnership; doing gender; leadership; growth; discrimination; institutional ethnography; ruling relations; social relations; equality; diversity; working life.;

  Sammanfattning : I den här avhandlingen är det övergripande syftet att analysera föreställningar om förändring med utgångspunkt i texter som tagits fram inom ramen för tre utvecklingspartnerskap som finansierades av den Europeiska socialfondens Equal-program 2001-2007. Utvecklingspartnerskapen, som bestod av flera samverkansparter från privat och offentlig sektor, syftade till att utveckla nya metoder och idéer för att motverka diskriminering och all slags ojämlikhet i arbetslivet. LÄS MER