Sökning: "Eulogios the Stone-cutter"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Eulogios the Stone-cutter.

  1. 1. Saint Daniel of Sketis. A Group of Hagiographic Texts Edited with Introduction, Translation, and Commentary

    Detta är en avhandling från Uppsala University Library, P.O. Box 510, SE-751 20 Uppsala, Sweden

    Författare :Britt Dahlman; Lund University.; Lunds universitet.; [2007]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Historical cultures Byzantinology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historiska kulturer Bysantinologi; Kristendom; Christianity; desert fathers; holy cross-dresser; salos; holy fool; secret servant of God; secret saint; monasticism; xeniteia; hagiography; Apophthegmata Patrum; Anastasia Patrikia; Andronikos and Athanasia; Thomais Alexandrina; Eulogius latomus; Eulogios the Stone-cutter; Marcus salus; Daniel of Scetis Mark the Fool; Alexandria; Egypt; Byzantine Greek; Late Antiquity; History of the Christian church; Kristna kyrkans historia; Greek language; Grekiska språket; Greek literature; Grekisk litteratur;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen är en ny edition med en parallell engelsk översättning av åtta grekiska berättelser relaterade till ökenfadern Daniel från Sketis: 1) Abba Daniel från Sketis; 2) Abba Marcus, den helige dåren; 3) Den blinde mannen; 4AB) En helig och kysk ung kvinna; 5) Kvinnan som låtsades vara en drinkerska; 6) Eulogios Stenhuggaren; 7) Andronikos Penningväxlaren och hans hustru Athanasia; 8) Anastasia Patrikia. Berättelserna handlar om människor som är heliga i det fördolda och om kvinnor som döljer sin rätta identitet genom att klä sig i manskläder i 500-talets Egypten. LÄS MER