Sökning: "Ett rum för sig"

Visar resultat 1 - 5 av 240 avhandlingar innehållade orden Ett rum för sig.

 1. 1. Rum, rytm och resande : Genusperspektiv på järnvägsstationer

  Författare :Ann-Charlotte Gilboa Runnvik; Tora Friberg; Bodil Axelsson; Carina Listerborn; Katja Tollmar Grillner; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Mobility; commuters; railway stations; accessibility; gender; body; space; place; affect; rhythm; participant observations; auto-ethnography; interviews; Mobilitet; pendlare; järnvägsstationer; tillgänglighet; genus; kropp; rum; plats; affekt; rytm; deltagande observation; autoetnografi; intervjuer;

  Sammanfattning : Järnvägsstationer är att betrakta som offentliga platser och regleras av transportpolitiska målsättningar om jämställdhet och tillgänglighet för alla (Prop. 2008/09:93). Trots det saknas forskning om hur genus påverkar resenärer vid deras vardagliga vistelser på järnvägsstationer. LÄS MER

 2. 2. Klassråd - ett socialt rum för demokrati och utbildning : Om skola och barndom i förändring

  Författare :Balli Lelinge; Malmö högskola; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna licentiatuppsats studeras klassrådets möjligheter och villkor för att fungera som ett socialt rum för demokrati och utbildning. Studien förankras i en historisk tradition om skolans demokratiska uppdrag men tar också avstamp i en aktuell diskussion om deliberativ demokrati i skolan. LÄS MER

 3. 3. Periferins micrópolis - genus, rum och fattigdom i Costa Rica

  Författare :Karin Grundström; Boende och Bostadsutveckling; []
  Nyckelord :stadsdel; arkitektur; appropriation; Costa Rica; fattigdom; genderisering; genus; kvinnor; micrópolis; periferi; planering; plats; rumsliga praktiker; rum; slum; stadsutveckling; urbanisering; vardagsliv;

  Sammanfattning : I urbaniseringens fotspår materialiseras fattigdomen i slum, kåkstäder och favelas i städer värl-den över. Trots millenniemålen om att minska antalet invånare som lever i slum, visar statistik från FN-Habitat att urbaniseringstakten ökar och att städernas fattiga idag utgör en fjärdedel av världens stadsinvånare. LÄS MER

 4. 4. Fysisk miljö på strokeenheter : betydelse för vården

  Författare :Anna Anåker; Marie Elf; David Edvardsson; Högskolan Dalarna; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Health and Welfare; Hälsa och välfärd; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den fysiska miljön har betydelse för människors hälsa och välbefinnande. Rehabilitering som påbörjas på strokeenheter i ett tidigt skede, kan förbättra återhämtning och minska risken för funktionshinder. LÄS MER

 5. 5. Transformativa kunskapsprocesser för verksamhetsutveckling : En feministisk aktionsforskningsstudie i förskolan

  Författare :Claudia Gillberg; Magnus Söderström; Sven Persson; Växjö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; feminist action research; feminist pragmatism; professional development; learning in organisations; knowledge processes; agency; social justice; preschool teachers; university; scholarship of engagement; gender equity; aktionsforskning; feminism; pragmatism; professionsutveckling; lärande i organisationer; kunskapsprocesser; social rättvisa; förskollärare; universitet och samverkan; jämställdhet; Education; Pedagogik; Gender studies; Genus; Education; Pedagogik; aktionsforskning; Pedagogik; Pedagogics;

  Sammanfattning : Denna avhandling hade två syften. 1. Att i ett organisations-, professions- och pedagogiskt samverkansperspektiv studera några förskollärares möjligheter och hinder för utvecklingen av en genusmedveten pedagogik. 2. LÄS MER