Sökning: "Ethnomethodological Conversation Analysis"

Visar resultat 1 - 5 av 18 avhandlingar innehållade orden Ethnomethodological Conversation Analysis.

 1. 1. Legitimacy Work : Managing Sick Leave Legitimacy in Interaction

  Författare :Marie Flinkfeldt; Maria Eriksson; Elisabet Näsman; Ann Weatherall; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; legitimacy; legitimation; legitimacy-in-action; sick leave; sickness absence; sick role; Sweden; social insurance; sickness benefit; conversation analysis; discursive psychology; ethnomethodology; membership categorization analysis; institutional talk; categories; moral work; social interaction; talk-in-interaction; text-in-interaction; meetings; online forums; Sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : This thesis studies how sick leave legitimacy is managed in interaction and develops an empirically driven conceptualization of ‘legitimacy work’. The thesis applies an ethnomethodological framework that draws on conversation analysis, discursive psychology, and membership categorization analysis. LÄS MER

 2. 2. Små barns sociala liv på vilan : Om deltagande och ordningsskapande i förskolan

  Författare :Sofia Grunditz; Ann-Carita Evaldsson; Helen Melander; Fritjof Sahlström; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Early childhood Education; Conversation analysis; Ethnomethodology; Play; semiotic resources; Embodiment; Peer Culture; Sleep; toddler; samtalsanalys; etnometodologi; lek; kamratkultur; semiotiska resurser; förkroppsligade handlingar; lokal ordning; sova; pedagogik; Education; Early childhood Education; Conversation analysis; Ethnomethodology; Play; semiotic resources; Embodiment; Peer Culture; Sleep; toddler; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This thesis examines how very young children (1-3 years) organize participation during naptime, a recurrent activity of everyday life in preschools. Focus is on how these children practice their social and cultural understandings of the local order and thus establish various local orders as part of how they shape their peer cultures and the routines of the naptime. LÄS MER

 3. 3. "Jag kan göra matte å minus å plus" : Förskolebarns och pedagogers deltagande i matematiska aktiviteter

  Författare :Gabriella Gejard; Caroline Liberg; Helen Melander; Polly Björk-Willén; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; mathematical activities; epistemic stance; geometry; number sense; preschool children; participation; interaction; gesture; ethnomethodology; conversation analysis; Curriculum Studies; Didaktik;

  Sammanfattning : This licentiate thesis examines mathematical activities in a preschool. More precisely, the aim is to create knowledge of how mathematical activities emerge and are constructed in children's interactions with each other and with their teachers. LÄS MER

 4. 4. English Hemspråk : Language in Interaction in English Mother Tongue Instruction in Sweden

  Författare :Kirsten Stoewer; Jakob Cromdal; Nigel John Musk; Wei Li; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Mother tongue instruction; English as a heritage language; conversation analysis; classroom interaction; bilingual interaction; vocabulary teaching; language alternation; Modersmålsundervisning; engelska som modersmål; samtalsanalys; klassrumsinteraktion; tvåspråkig interaktion; ordförråd i undervisning; kodväxling;

  Sammanfattning : The thesis investigates teacher-student interaction in English mother tongue instruction (MTI), offered within mainstream education to English heritage language students in Sweden. In particular, it examines the type of language work that was in focus during the lessons and the ways teacher and students engaged in the language work in situ. LÄS MER

 5. 5. Lära och leka med flera språk : Socialt samspel i flerspråkig förskola

  Författare :Polly Björk-Willén; Jakob Cromdal; Fritjof Sahlström; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Multilingual preschool; social interaction; participation; language choice; language alternation; multimodality; learning; ethnomethodology; conversation analysis; Flerspråkig förskola; Socialt samspel; Deltagande; Språkval; Språkalternering; Multiomdalitet; Lärande; Etnometodologi; Konversationsanalys; Children; Barn;

  Sammanfattning : Avhandlingens övergripande syfte är att studera barns sociala samspel med varandra och med vuxna i en flerspråkig förskolekontext. Mer specifikt studeras barnens språkanvändning i lek och i lärarledda aktiviteter, och hur barnen använder andra semiotiska resurser än språk för att åstadkomma deltagande i förskolans olika sammanhang. LÄS MER