Sökning: "Erotic triangles"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Erotic triangles.

  1. 1. Att röra en värld : en queerteoretisk analys av erotiska trianglar i sex verk av August Strindberg

    Författare :Ann-Sofie Lönngren; Torsten Pettersson; Björn Sundberg; Ulf Olsson; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Literature; August Strindberg; Queer studies; Erotic triangles; Gender studies; Performativity; Homosocial desire; Triangular desire; History of sexuality; Hermeneutics; Litteraturvetenskap; Literature; Litteraturvetenskap; Literature; Litteraturvetenskap;

    Sammanfattning : The subject of this dissertation is a queertheoretical analysis of erotic triangles with two men and one woman, in six texts by August Strindberg (1849–1912). The material consists of the novel A Madman’s Defence (1887–88) and the plays Creditors (1888), Playing with Fire (1892), Crime and Crime (1899), Dance of Death I (1901) and To Damascus I–III (1898–1901). LÄS MER