Sökning: "Erling Bjurström"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden Erling Bjurström.

 1. 1. Högt och lågt : Smak och stil i ungdomskulturen

  Författare :Erling Bjurström; Kirsten Drotner; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Youth culture; style; taste; gender; youth research; culture; aesthetics; symbolic capital; social fields; habitus; school; identity; media; leisure; young people; distinction; dialogism; education; music; film; literature; social reproduction; cultural studies; high culture; popular culture; individualization; reflexivity; modernity; postmodern aesthetics; Media and communication studies; Medie- och kommunikationsvetenskap; medie- och kommunikationsvetenskap; Media and Communication Studies; ungdomskultur; smak; stil; kulturkonsumtion; estetik; subkultur; ungdomsforskning; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : The thesis contributes to the understanding of modern youth cultures. The study consists of three parts. The first part explores the development of youth culture research. In the second part a theoretical perspective is developed on taste and style that can be applied to contemporary youth cultures. LÄS MER

 2. 2. Det ekte, det gode og det coole : Södra teatern og den dialogiske formasjonen av mangfoldsdiskursen

  Författare :Helene Egeland; Erling Bjurström; Johan Fornäs; Billy Ehn; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Cultural diversity; Cultural politics; Södra teatern; Authenticity; Orientalism; Taste; Sweden; Kulturelt mangfold; Kulturpolitikk; Södra teatern; Autentisitet; Orientalisme; Smak; Sverige; Cultural heritage and cultural production; Kulturarv och kulturproduktion;

  Sammanfattning : The thesis analyses the continuously changing discourse of cultural diversity. The focus of this study is the ways in which this discourse is shaped within contemporary Swedish cultural politics in general, and how it unfolds and further changes through the specific activities performed by a cultural institution in Stockholm – Södra teatern. LÄS MER

 3. 3. På plats i historien : Studier av hembygsföreningar på 2000-talet

  Författare :Anna Eskilsson; Erling Bjurström; Peter Aronsson; Svante Beckman; Lars Strömbäck; Bo Sundin; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Place; use of history; local history; local identity; local heritage societies; local heritage movement; social movement; Linköping; Östergötland; Plats; historiebruk; lokalhistoria; lokal identitet; hembygdsförening; hembygdsrörelsen; folkrörelse; Linköping; Östergötland; Cultural heritage and cultural production; Kulturarv och kulturproduktion;

  Sammanfattning : Local heritage societies were established in Sweden for about a hundred years ago. The societies responded to the large changes of industrialisation, emigration and urbanisation during that time. Today there are about 2 000 societies with almost half a million members altogether. LÄS MER

 4. 4. Nationalising Culture : The Reorganisation of National Culture in Swedish Cultural Policy 1970–2002

  Författare :Tobias Harding; Erling Bjurström; Svante Beckman; Per Mangset; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; cultural policy; Sweden; nation-state; imagined communities; neo-institutionalism; path dependency; separation of church and state; universal values; particular values; ethnic nations; state-framed nations; kulturpolitik; Sverige; nationalstat; föreställd gemenskap; nyinstitutionalism; stigberoende; kyrka-stat-frågan; universella värden; partikulära värden; etnisk nationsuppfattning; statsinramad nationsuppfattning; Cultural heritage and cultural production; Kulturarv och kulturproduktion;

  Sammanfattning : By comparative analysis of Swedish cultural policy (including art policy, heritage policy and Church policy) during the Riksdag periods of 1970-73, 1991-94, 1994-98 and 1998-2002 the relationship between cultural policy and the concept of the nation as a homogenous cultural community (defined by either an ethnic or a state-framed concept) is explored. Neoinstitutional analysis of cultural policy as an organisational field is combined with analysis of how the nation is conceived as an imagined community, and what values it strives to uphold to show how these values and concepts are institutionalised in its cultural policy and how this supports the legitimacy of the State as a nation-state. LÄS MER

 5. 5. Mellan erfarenhet och förväntan : Betydelser av att bli vuxen i ungdomars livsberättelser

  Författare :Helena Kåks; Erling Bjurström; Tora Friberg; Alf Arvidsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; becoming an adult; transitions; life stories; room of experience; horizon of expectation; future; individualisation; double hermeneutic; vuxenblivande; övergångar; livsberättelser; erfarenhetsrum; förväntanshorisont; framtid; individualisering; dubbel hermeneutik; Youth research; Ungdomsforskning;

  Sammanfattning : Avhandlingen undersöker hur 21 unga människor inom ramen för längre intervjuer berättar om och reflekterar över sina liv. Ungdomarna har intervjuats som 15-, 17-, 22- och 25-åringar. Intervjuerna analyseras som livsberättelser, ett teoretiskt och metodolo-giskt perspektiv som fokuserar deras sätt att tolka och skapa mening i sina egna liv. LÄS MER