Sökning: "Erika Aho"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Erika Aho.

  1. 1. Språkintroduktion som mellanrum Nyanlända gymnasieelevers erfarenheter av ett introduktionsprogram

    Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

    Författare :Erika Bomström Aho; Erika Aho; Karlstads universitet.; Högskolan Dalarna.; [2018]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogiskt arbete; Educational Work; language introduction; newly arrived upper secondary school students; third space; identity; narrated experiences; språkintroduktion; nyanlända gymnasieelever; svenska som andraspråk; Education and Learning; Utbildning och lärande;

    Sammanfattning : Den här licentiatuppsatsen behandlar berättade erfarenheter av att vara elev på Språkintroduktion. Programmet är ett av fem introduktionsprogram i den svenska gymnasieskolan och tar emot nyanlända ungdomar i åldrarna 16 till 19 år. LÄS MER