Sökning: "Erik Sahlin"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Erik Sahlin.

  1. 1. Habitat requirements of saproxylic beetles on aspen : implications for preservation

    Författare :Erik Sahlin; Sveriges lantbruksuniversitet; Sveriges lantbruksuniversitet; []
    Nyckelord :LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES;

    Sammanfattning : .... LÄS MER