Sökning: "Erik Backman"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden Erik Backman.

 1. 1. Friluftsliv in Swedish Physical Education – a Struggle of Values : Educational and Sociological Perspectives

  Författare :Erik Backman; Håkan Larsson; Johan Arnegård; John Evans; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Friluftsliv; Physical Education; PETE; PE teacher student; PE teacher educator; curriculum; Bourdieu; Bernstein; Education; Pedagogik; utbildningsvetenskap med inriktning mot praktiska kunskapstraditioner; Educational Sciences in Arts and Professions; Samhällsvetenskap Humaniora; Social Sciences Humanities;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to examine some of the educational and sociological conditions underlying the production of teaching in friluftsliv within the Physical Education (PE) subject in Swedish compulsory school. Despite the value awarded to the Scandinavian outdoor practice friluftsliv, in both the national PE curriculum document and in Physical Education Teacher Education (PETE) in Sweden, it does not seem to be thoroughly implemented in compulsory school teaching. LÄS MER

 2. 2. Den sjuke mannen : populärkulturella gestaltningar av manlig ohälsa

  Författare :Stina Backman; Bengt Erik Eriksson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Male health problems; masculinity; gender; conception of disease; popular culture; media representation; Manlig ohälsa; maskulinitet; genus; sjukdomsföreställningar; populärkultur; medial gestaltning; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen, som handlar om de populärkulturella bilderna av den sjuke mannen, bygger på mediala formuleringar kring manlig ohälsa och sjukdom, primärt under ett svenskt 1990-tal. Syftet med avhandlingen är att analysera populärkulturella förestiillningar om manlig sjukdom och maskulinitet, det vill säga att fånga relationen mellan manlighet och sjukdom på en medierad arena för att se vilken betydelse ohälsa tillskrivs och vilken funktion den fyller i gestaltningen av maskulinitet. LÄS MER

 3. 3. Co-firing complex biomass in a CFB boiler : ash transformation, corrosion control and materials selection

  Författare :Henrik Hagman; Dan Boström; Rainer Backman; Mats Lundberg; Lars-Erik Åmand; Umeå universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; ash transformation; process control; equilibrium calculations; boiler availability; failures; alloy selection; alloy degradation; vortex finder VF ; service life estimation; sulfation; chloridation; high temperature corrosion; biomass; waste derived fuels; forest residues; RDF; Biomal; slaughterhouse waste; peat; waste wood; industrial waste water treatment sludge; HAD; RSMT; Alloy 253MA; Alloy 310S; Alloy 800H HT; Alloy DS; Alloy 600;

  Sammanfattning : The effects of greenhouse gas net emissions on global warming, stricter legislation on waste handling, and the pursuit of ever cheaper heat- and power production are all important factors driving the introduction of complex fuels in incineration plants. However - without fundamental knowledge regarding ash transformation, corrosion control, and materials selection – this introduction of potentially economically and environmentally beneficial fuels, might instead cause economic loss and environmentally adverse effects. LÄS MER

 4. 4. Becoming-place : (Re)conceptualising friluftsliv in the Swedish physical education and health curriculum

  Författare :Jonas Mikaels; Suzanne Lundvalll; Erik Backman; Chris Loynes; Gymnastik- och idrottshögskolan; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; relational materialism; place; curriculum; friluftsliv; Deleuze; Samhällsvetenskap Humaniora; Social Sciences Humanities;

  Sammanfattning : This thesis aims to critically examine taken for granted assumptions underpinning friluftsliv and outdoor education as a learning area in the curriculum, and to explore the educational potential of a place-responsive pedagogy. A growing body of critical research in outdoor studies suggest that there has been a discursive shift away from an activity-based personal and social development discourse, in favour of more critical awareness in outdoor education research. LÄS MER

 5. 5. Hitta lätt - så blir det rätt! : En praxisnära, didaktisk studie om att orientera sig med hjälp av en karta

  Författare :Kerstin Nilsson; Håkan Larsson; Erik Backman; Thorsteinn Sigurjonsson; Gymnastik- och idrottshögskolan; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; orienteering; map reading; way finding; children; school; Learning Study; phenomenography; variation theory; teaching; learning; Samhällsvetenskap Humaniora; Social Sciences Humanities;

  Sammanfattning : This thesis is about teaching and learning in way finding and map reading. The aim of the study is to investigate children’s ability to perceive the relationship between objects in the nature and map symbols in order to make a positioning. The aim is also to investigate what teaching might facilitate this ability. LÄS MER