Sökning: "Erik Ahlstrand"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Erik Ahlstrand.

  1. 1. Coagulase-negative staphylococci in hematological malignancy

    Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

    Författare :Erik Ahlstrand; Örebro universitet.; [2013]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; coagulase-negative staphylococci; hematological malignancy; Staphylococcus epidermidis; healthcare-associated infection; antibiotic susceptibility; molecular epidemiology; bloddstream infection; bacteremia; Medicin; Medicine;

    Sammanfattning : Bacterial infections are common in hematological malignancy. Coagulase-negative staphylococci (CoNS) are among the most prevalent causes of bacteremia in patients with hematological malignancies. LÄS MER