Sökning: "Erik Agrell"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Erik Agrell.

 1. 1. Voronoi-Based Coding

  Författare :Erik Agrell; Chalmers University of Technology; []
  Nyckelord :Voronoi diagram; linear block code; Gaussian channel; neighbor descent; nearest neighbor search algorithm; computational geometry; asymptotic theory; source coding; lattice; vector quantization; soft-decision decoding; index assignment; channel coding; complexity;

  Sammanfattning : The performance of a digital communication system can generally be improved by increasing the number of variables being jointly coded. In this sense, it is desirable to have, e.g., higher-dimensional quantizers, longer channel codes, and more users in a multiple-access system. LÄS MER

 2. 2. Control of HCCI by aid of Variable Valve Timings with Specialization in Usage of a Non-Linear Quasi-Static Compensation

  Författare :Fredrik Agrell; Hans-Erik Ångström; Wai K. Cheng; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; HCCI; Homogeneous; Charge Compression Ignition; Engine Control; Variable Valve Timings; Other technology; Övriga teknikvetenskaper;

  Sammanfattning : This doctoral thesis is about controlling the combustion timing of the combustion concept Homogeneous Charge Compression Ignition, HCCI, by means of variable valve timings. The HCCI research usually is regarded to have started in Japan during the later part of the 1970´s. The world of HCCI has since grown and HCCI is of today researched worldwide. LÄS MER

 3. 3. Stycken ur Dantes Divina commedia kommenterade och öfversatta. 8. delen som med vidtberömda philos. facultetens tillstånd under inseende af mag. Carl Wilhelm Böttiger ... för philosophiska graden kommer att offentligen försvaras af Erik August Agrell af Gestr. Helsinge nation på gustavianska lärosalen d. 12 junii 1845 p. v. t. e. m

  Författare :Carl Wilhelm Böttiger; Erik August Agrell; Carl Wilhelm Böttiger; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Franska kyrkans ställning, i förhållande till staten och läroverken, sedan revolutionens början. Historisk-statistisk afhandling hvilkens andra afdelning med vidtberömda philosophiska fakultetens i Upsala tillstånd till offentlig granskning framställes af Carl Vilh. Aug. Tham ... och Erik August Agrell af Gestricio-Helsinge landskap på gustavianska lärosalen d. 27 april 1844 p. v. t. e. m., 2

  Författare :Wlhelm Tham; Henrik August Agrell; Wlhelm Tham; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER