Sökning: "Erica Falkenström"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Erica Falkenström.

  1. 1. Verksamhetschefens etiska kompetens : Om identifiering och hantering av intressekonflikter i hälso- och sjukvården

    Författare :Erica Falkenström; Jon Ohlsson; T Anna Höglund; Håkan Thorsén; Stockholms universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Ethical competence; conflicts of interest; health care management; emotions; practical wisdom; organizational learning; purposive instrumental rationality; value belief-oriented rationality; Etisk kompetens; intressekonflikter; verksamhetschefer; hälso- och sjukvård; emotioner; praktisk visdom; organisatoriskt lärande; målrationalitet; värderationalitet; pedagogik; Education;

    Sammanfattning : While research concerning ethical competence in medical practice is frequent, ethical competence in health care management is less often studied. This thesis focuses ethical competence and its preconditions, particularly with regard to health care managers’ identification and handling conflicts of interest. LÄS MER