Sökning: "Eric olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade orden Eric olsson.

 1. 1. Ledningsfunktion i omvandling : Om förändringar av yrkesrollen för första linjens chefer inom den kommunala äldre- och handikappomsorgen

  Författare :Maria Wolmesjö; Jan Petersson; Olsson Eric; Elisabeth Berg; Eric Olsson; Växjö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; ledarskap; organisering; äldreomsorg; handikappomsorg; yrkesroll; första linjens chefer; ledningsfunktion; förändring; omvandling; Ledarskap; yrkesroller; ledning och organisation; Social work; Socialt arbete; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : Under 1990-talet har många kommunala verksamheter ställts inför ökade kostnader av äldre- och handikappomsorgen och flera organisatoriska förändringar har genomförts. Nya problem och dess lösningar beskrivs ofta förlagda till chef- och ledarskapsområdet. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av samverkan : ett deltagarorienterat aktionsforskningsprojekt inom hälso- och sjukvård

  Författare :Ingela Furenbäck; Runo Axelsson; Eric Olsson; Sven-Erik Olsson; Högskolan Kristianstad; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Collaboration; processes; participant oriented action research; organisation; conflict; communication arenas; Samverkan; process; deltagarorienterad aktionsforskning; organisation; konflikt; kommunikationsarenor; Health and Caring Sciences; Hälsovetenskap;

  Sammanfattning : Syfte: Det övergripande vetenskapliga syftet med denna avhandling att nå en ökad förståelse om samverkansprocesser.Ansats och metoder: Studien har bedrivits genom deltagarorienterad aktionsforskning inom hälso- och sjukvården i Hässleholm. LÄS MER

 3. 3. Cardiovascular risk factors and pharmacogenetics of clozapine in schizophrenia

  Författare :Eric Olsson; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; cardiovascular risk;

  Sammanfattning : Background: Severe mental illness, including schizophrenia is associated with an increased risk of premature death by somatic conditions and in particular by cardiovascular events. Reducing cardiovascular risk factors in patients with psychotic disorder is urgently called for. LÄS MER

 4. 4. Patients with acute hip fractures; motivation, effectiveness and costs in two different care systems

  Författare :Lars-Eric Olsson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :Phenomenography; elderly; cost-effectiveness; nursing;

  Sammanfattning : Abstract The care of patients with a hip fracture in Sweden varies a lot in terms of length of hospital stay and these patients are often subjected to multiple transferrals for other than medical reasons. How this affects the rehabilitation result is largely unknown but it is probably not in the best interest of the patients. LÄS MER

 5. 5. Överraskning och Reflektion : Lärarstudenters lärande från egen videoinspelad undervisning

  Författare :Eva-Marie Harlin; Staffan Larsson; Per Andersson; Lars-Eric Olsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Videofilm; lärarutbildning; folkhögskollärare; reflektion; pragmatism; symbolisk interaktionism;

  Sammanfattning : Studiens fokus är lärande och reflektion och hur denna kan stimuleras genom att folkhögskollärarstudenter videofilmat sin egen undervisning under den verksamhetsförlagda delen av utbildningen . Eva-Marie Harlins studie grundar sig i pragmatisk filosofi och i symbolisk interaktionism. LÄS MER