Sökning: "Eric Bylander"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Eric Bylander.

  1. 1. Muntlighetsprincipen En rättsvetenskaplig studie av processuella handläggningsformer i svensk rätt

    Detta är en avhandling från Uppsala : Iustus Förlag AB

    Författare :Eric Bylander; Uppsala universitet.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2006]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Processrätt; Procedural Law; Procedural law; Processrätt;

    Sammanfattning : This doctoral thesis examines the different forms of procedural communication available to the Swedish courts. The choice traditionally stood between oral and written procedure. Today the procedure in the general courts is dominated by the principle of orality, while in the administrative courts, procedure chiefly takes the written form. LÄS MER