Sökning: "Equine-assisted social work"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Equine-assisted social work.

  1. 1. Hästunderstött socialt arbete - ett samtalsrum med potentiella möjligheter för ungdomar med självskadebeteenden och deras personal

    Författare :Catharina Carlsson; Bente Traeen; Daniel Nilsson Ranta; Lalander Philip; Linnéuniversitetet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Authentic; Emotional work; Equine-assisted social work; Impression management; Moment of silence; Self-harming adolescents; Stigmatization; Socialt arbete; Social Work;

    Sammanfattning : The thesis examines, through qualitative methods, the role of the horse in equine-assisted social work (EASW) as well as what facilitates or constrains the role of the horse. Specifically, should interaction be understood in the same manner regardless of which individuals that participate? The thesis is based on empirical data collected throughinterviews with eight staff members and nine female self-harming clients, aged 15–21 years, in a residential treatment facility. LÄS MER