Sökning: "Environmental and Sustainabilty Education Research"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Environmental and Sustainabilty Education Research.

  1. 1. Learning and teaching sustainable development in global-local contexts

    Detta är en avhandling från Malmö högskola, Fakulteten för lärande och samhälle

    Författare :Birgitta Nordén; Malmö University.; Malmö University.; [2016]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Contextual Analysis; Critical Knowledge Capabilities; Deep Approaches to Learning; Deep Approaches to Teaching; Education for Sustainable Development ESD ; Environmental and Sustainabilty Education Research ESER ; Global Classrooms; Global Learning; Global Learning for Sustainable Development GLSD ; Global-Local Contexts; Phenomenography; Sustainable Development; Teaching Approaches; Transdisciplinary Teaching; Transitions; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; Deep approaches to learning; Deep approaches to teaching; Education for Sustainable Development; ESD; Environmental and Sustainabilty Education Research; ESER; Global classrooms; Global learning; Global eduction; Global - local contexts; Global Learning for Sustainable Development; GLSD; Global teaching and learning; SD; sustainability; Transnational education; Online learning; Transnational learning;

    Sammanfattning : The overall aim of this thesis is to develop knowledge of teaching and learning sustainable development in global–local contexts. The research field is global learning for sustainable development (GLSD). LÄS MER