Sökning: "En avhandling"

Visar resultat 1 - 5 av 4948 avhandlingar innehållade orden En avhandling.

 1. 1. En elev - en dator : kunskapsbildningens kvalitet och villkor i den datoriserade skolan

  Författare :Håkan Fleischer; Elsie Anderberg; Thomas Karlsohn; Lars Naeslund; Jönköping University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social Sciences; Educational Sciences; Pedagogy; Samhällsvetenskap; Utbildningsvetenskap; Pedagogik; One-to-one; knowledge formation; knowledge qualities; phenomenology; phenomenography; knowledge society; stretched knowledge; performative knowledge; En-till-en; kunskapsbildning; kunskapskvalitet; fenomenologi; fenomenografi; kunskapssamhälle; stretchad kunskap; performativ kunskap; Pedagogik; Pedagogics;

  Sammanfattning : Avhandlingen behandlar införande av varsin dator till elever och lärare, här kallat en-till-en. Syftet är att bidra med kunskap om hur en-till-en påverkar lärande. Särskilt fokus ligger på kunskapsproduktionens karaktär och kvalitet och på förhållanden i den svenska skolan. LÄS MER

 2. 2. Skapande av tid och mening : En socioexestentiellanalys

  Författare :Anna-Lena Haraldsson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : Denna avhandling handlar om människor som ökat sin fria tid. Syftet med studien är att öka förståelsen förÊvarför människor vill ha mer fri tid, vilka möjligheter de har att förverkliga denna önskan och vilka konsekvenserna blir. LÄS MER

 3. 3. Understanding spirituality and religiosity among very old people : measurements and experiences

  Författare :Catharina Norberg; Kristina Lämås; Regina Santamäki Fisher; Ulf Isaksson; Lisbeth Fagerström; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Aged 80 and older; Sweden; spirituality; self-transcendence; Self-transcendence Scale; Religious Orientation Scale; religiosity; psychometrics; experiences; Umeå 85 GERDA; caring sciences in social sciences; omvårdnadsforskning med samhällsvetenskaplig inriktning;

  Sammanfattning : Background: Spirituality is a multifaceted concept. In this thesis, spirituality is understood as an overarching term and a core of a person´s being. Religiosity is seen as one of many expressions of spirituality. Very old people are a vulnerable population, with an increased risk to be exposed to negative life events. LÄS MER

 4. 4. Infrastrukturinvesteringars miljöpåverkan : en ekonomisk analys

  Författare :Stefan Grudemo; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Det allmänna syftet med ovanstående publikationer är att värdera, främst med hjälp av Contingent Valuation Method (CVM), olika infrastrukturinvesteringars miljöpåverkan. Bilagorna 4 och 5 skiljer sig dock från de övriga eftersom deras syfte är att ge ett historiskt perspektiv på vägutbyggnader, och undersöka väginvesteringars ekonomiska livslängd efter andra världskriget. LÄS MER

 5. 5. Delaktighet, demokrati och organisationsförändring i skilda verkligheter : en kritisk ansats

  Författare :Sam Paldanius; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Delaktighet; arbetsliv; organisation; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate the meaning and use of the concept of participation in a municipal process of organizational change in the early 1990-s. The aim of the organizational change was to reform the' entire public administration in Sweden in to management by objectives (millstyrning). LÄS MER