Sökning: "Emotions and Rationality"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade orden Emotions and Rationality.

 1. 1. Narratives of governing rationalization, responsibility and resistance in social work

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Marcus Lauri; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Welfare; Welfare state; neoliberalism; neoliberal; neo-liberal; neo-liberalism; new public management; NPM; new managerialism; managerialism; public management reform; social work; social services; profession; professional; EBP; evidence-based practice; evidence; knowledge production; paperwork; administration; performance; audit; discipline; sovereign power; self-governing; power; power knowledge; motivational interviewing; MI; individualism; individual responsibility; political; the political; de-politicized; de-politicization; governing; governmentality; governance; gender; feminism; feminist theory; Foucault; Marx; capitalism; standardization; flexibility; budget governing; care; care-work; ethos of care; solidarity; empathy; loyalty; division of labor; proceduralization; instrumentalization; mechanization; manual based; digital; template; templates; de-professionalization; proletarization; proletarianization; Taylorization; transition; transformation; rationalization; rationality; rational; emotions; emotional; affect; alienation; detachment; distance; resistance; counter conduct; Sweden; Swedish model; rhizome; rhizomatic; nomadic; narrative; narratives; discourse; critique; interviews; Välfärd; välfärdsstat; välfärfärdsstaten; nyliberal; nyliberalism; new public management; socialt arbete; socialtjänsten; socialarbetare; svenska modellen; styrning; styrningsmentalitet; kön; genus; EBP; evidensbaserad praktik; evidens; kunskapsproduktion; makt kunskap; administration; pappersarbete; granskning; kontroll; disciplin; självstyrning; motiverande samtal; individualism; individualisering; ansvar; individuellt ansvar; flexibilitet; politik; det politiska; avpolitisering; avprofessionalisering; profession; professioner; professionell; förfrämligande; Sverige; Foucault; Marx; feminism; feministisk teori; kapitalism proletarisering; taylorisering; standardisering; manualbaserad; rationalisering; rationell; emotioner; känslor; avstånd; likgiltighet; narrativ; diskurs; kritik; intervju; intervjuer; kapitalism; den svenska modellen; förändring; transformering; motstånd; mot-makt;

  Sammanfattning : Sverige har ett internationellt rykte för att ha en omfattande och kvinnovänlig välfärd. Även om riktigheten i en sådan uppfattning sedan länge ifrågasatts har på senare år, likt i många andra Europeiska länder, det svenska välfärdssystemet genomgått en omfattande förändring i avseende på dess räckvidd, men också dess organisering och styrning. LÄS MER

 2. 2. Images of Work and Love The Dynamics of Economy and Emotions on the Big Screen in Sweden and Mexico 1930–1955

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Rosalía Guerrero Cantarell; Uppsala universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Work; Romantic Love; Modernity; Emotional capital; Worthiness; Respectability; Ekonomisk historia; Economic History;

  Sammanfattning : This thesis studies the intertwinement of economy and emotions within the context of modernity. By investigating how work and romantic love interact in fiction films from the period 1930 to 1955, I seek to shed light on how two cultural practices that might normally be assumed to belong to separate dimensions of life – the economic and the emotional – are actually closely connected to each other. LÄS MER

 3. 3. Critical Thinking in Scholarship: Meanings, Conditions and Development

  Detta är en avhandling från Department of Education. Lund University

  Författare :Eva Brodin; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Philosophy subjects Theory of science; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Filosofiämnen Vetenskapsteori; Pedagogik; Pedagogics; critical thinking; scholarship; higher education; hermeneutic phenomenology; epistemology; educational philosophy; history of philosophy; Pedagogy and didactics; Fenomenologi; Phenomenology; Hermeneutic Phenomenology; Higher Education; Critical Thinking; Scholarship; didaktik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Syftet med denna avhandling är att utforska fenomenet vetenskapligt kritiskt tänkande, när det gäller dess olika innebörder, villkor och utveckling. Kritiskt tänkande studeras genom att analysera olika filosofiska och pedagogiska texter, utifrån ett hermeneutiskt-fenomenologiskt perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Verksamhetschefens etiska kompetens Om identifiering och hantering av intressekonflikter i hälso- och sjukvården

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

  Författare :Erica Falkenström; Stockholms universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Ethical competence; conflicts of interest; health care management; emotions; practical wisdom; organizational learning; purposive instrumental rationality; value belief-oriented rationality; Etisk kompetens; intressekonflikter; verksamhetschefer; hälso- och sjukvård; emotioner; praktisk visdom; organisatoriskt lärande; målrationalitet; värderationalitet; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : While research concerning ethical competence in medical practice is frequent, ethical competence in health care management is less often studied. This thesis focuses ethical competence and its preconditions, particularly with regard to health care managers’ identification and handling conflicts of interest. LÄS MER

 5. 5. När livet tar rätt form: om människosyn i svenska hälsotidskrifter 1910-13 och 2009

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Wilhelm Kardemark; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; religionsvetenskap; Livsåskådningsforskning; Hälsa; Hälsotidskrifter; Genus; Genus - hälsa; Medical humanities; Människosyn; Hälsoförståelse; Kropp;

  Sammanfattning : Abstract When life gets the right shape: On anthropology in Swedish health magazines 1910-13 and 2009 This thesis describes and analyses anthropologies and understandings of health in Swedish health magazines 1910 to 1913 and 2009. It focuses on the three anthropological concepts of corporeality, relationality and rationality. LÄS MER