Sökning: "Emma Ohlsson-Nevo"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Emma Ohlsson-Nevo.

  1. 1. Colorectal cancer patients’ and next-of-kin’s experiences and the effects of a psycho-educational program

    Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

    Författare :Emma Ohlsson-Nevo; Örebro universitet.; [2013]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; colorectal cancer; caregiver; next-of-kin; psycho-educational program; cancer rehabilitation; RCT; Vårdvetenskap; Nursing Science;

    Sammanfattning : Purpose: To test whether a psycho-educational program affects mental wellbeing in persons treated for colorectal cancer and their next-of-kin.Design: A prospective, longitudinal, randomized controlled trial.Setting: Surgical clinic at a university hospital in Sweden. LÄS MER