Sökning: "Emma Adams"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Emma Adams.

  1. 1. Catalytic formation of ammonia from nitric oxide

    Detta är en avhandling från Gothenburg : Chalmers tekniska högskola

    Författare :Emma Adams; [2016]
    Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NOx reduction; Passive-SCR; In situ characterisation; Environmental heterogeneous catalysis; Ammonia formation;

    Sammanfattning : The emission of nitrogen oxides (NOx) from automobiles results in severe environmental and biological effects. Passive selective catalytic reduction (passive SCR) of NOx with ammonia (NH3) is a proposed method for abatement of NOx emissions in net lean-burn gasoline passenger vehicles. LÄS MER