Sökning: "Emanuel Åhlfeldt"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Emanuel Åhlfeldt.

  1. 1. Hållbart utvecklingsarbete i vård och omsorg Ett institutionellt perspektiv på projekt i en professionell och byråkratisk kontext

    Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

    Författare :Emanuel Åhlfeldt; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2017]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Sustainability; sustainable change; long-term effects; project organization; implementation; professionalism; new institutional theory; Hållbart utvecklingsarbete; långsiktiga effekter; projektorganisation; implementering; professionalism; nyinstitutionell organisationsteori;

    Sammanfattning : Det drivs många utvecklingsprojekt inom offentlig sektor, men det saknas kunskap om hur dessa projekt kan bidra till ett hållbart utvecklingsarbete. Syftet med avhandlingen är att förstå och förklara hur resultat och kunskap från utvecklingsprojekt kan integreras i den ordinarie verksamheten i offentliga organisationer och bidra till långsiktiga effekter, som har ett värde för brukarna, organisationen och de anställda. LÄS MER