Sökning: "Elsy-britt Schildt"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Elsy-britt Schildt.

  1. 1. Etiology of oral cancer

    Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

    Författare :Elsy-Britt Schildt; Umeå universitet.; [1998]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Oral cancer; case-control study; snuff use; smoking; alcohol; HSV-infections; dental factors; occupations; molecular epidemiology; p53;

    Sammanfattning : .... LÄS MER