Sökning: "Elisabeth Ribarits"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Elisabeth Ribarits.

  1. 1. Fasgränsegenskaper i polymera legeringar

    Författare :Elisabeth Ribarits; Chalmers University of Technology; []
    Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

    Sammanfattning : .... LÄS MER