Sökning: "Elisabeth Piltz"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Elisabeth Piltz.

  1. 1. Trois sakkoi byzantins : analyse iconographique

    Författare :Elisabeth Piltz; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Art; Konstvetenskap;

    Sammanfattning : .... LÄS MER