Sökning: "Elisabeth Löwdin"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Elisabeth Löwdin.

  1. 1. Studies of the pharmacodynamics of antibiotics : with special interest in the effects during the postantibiotic phase

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Elisabeth Löwdin; Uppsala universitet.; [1997]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

    Sammanfattning : .... LÄS MER