Sökning: "Elisabet Granstam"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Elisabet Granstam.

  1. 1. Vascular and other ocular effects of neuropeptide Y, endothelins and endothelium-derived relaxing factor/nitric oxide

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Elisabet Granstam; Uppsala universitet.; [1993]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

    Sammanfattning : .... LÄS MER