Sökning: "Elev"

Visar resultat 1 - 5 av 56 avhandlingar innehållade ordet Elev.

 1. 1. Bedömningsmakten Berättelser om stat, lärare och elev, 1960‐1995

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Pär Widén; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Grades; examination; evaluation debate; Upper Secondary School; reforms; democratization; individualization; the State; discipline; power; teacher; pupil; Betyg; bedömning; betygsdebatt; gymnasieskolan; gymnasiereform; demokratisera; individualisera; disciplinera; makt; statsmakt; lärare; elev; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Avhandlingen handlar om hur bedömningssystemet i bred bemärkelse presenterades i betygsdebatten i samband de politiska besluten om betygssystemet för gymnasiet mellan 1960 och 1995. Avhandlingen tar sin utgångspunkt i de berättelser som konstruerades under perioden. LÄS MER

 2. 2. En elev - en dator kunskapsbildningens kvalitet och villkor i den datoriserade skolan

  Detta är en avhandling från Jönköping : Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Håkan Fleischer; Högskolan i Jönköping.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; One-to-one; knowledge formation; knowledge qualities; phenomenology; phenomenography; knowledge society; stretched knowledge; performative knowledge; En-till-en; kunskapsbildning; kunskapskvalitet; fenomenologi; fenomenografi; kunskapssamhälle; stretchad kunskap; performativ kunskap; Pedagogik; Pedagogics;

  Sammanfattning : Avhandlingen behandlar införande av varsin dator till elever och lärare, här kallat en-till-en. Syftet är att bidra med kunskap om hur en-till-en påverkar lärande. Särskilt fokus ligger på kunskapsproduktionens karaktär och kvalitet och på förhållanden i den svenska skolan. LÄS MER

 3. 3. Pilegrim, turist og elev Norske skoleturer til døds- og konsentrasjonsleirer

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Kyrre Kverndokk; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Collective Memory; Rituals; Dialogism; Holocaust; School Journeys; Pilgrimage; Tourism; Kollektiv erindring; ritualer; dialogisme; Holocaust; skoleturer; pilegrimsreiser; turisme; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Cultural heritage and cultural production; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Kulturarv och kulturproduktion;

  Sammanfattning : This dissertation is about Norwegian school journeys to former death and concentration camps in Poland and Germany. The thesis follows a 10th grade class from the preparations for such a journey, on the journey itself and finally during the reflective work of the pupils upon returning to school. LÄS MER

 4. 4. Rätt elev i rätt klass Skola, begåvning och styrning 1910–1950

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Thom Axelsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Children; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Barn; school; democracy; upbringing; categorising; professional; differentiating; talent; intelligence tests; remedial classes; weak classes; extra classes; B-class; talent class; elite class; skola; demokrati; fostran; kategorisering; professionella; differentiering; begåvning; intelligensmätningar; hjälpklass; svagklass; extraklass; B-klass; begåvningsklass; elitklassklass; Humanities Social Sciences;

  Sammanfattning : I centrum för den här avhandlingen står det tidiga 1900-talets diskussion om skola, begåvning och social organisering. Tidsperioden som omfattas är 1910– 1950. Det är skolan i de större städerna Stockholm, Göteborg och Malmö som har stått i fokus. LÄS MER

 5. 5. Algebrasvårigheter ur elev- och lärarperspektiv Om hinder i lärandesituationer och utmaningar i undervisningssituationer

  Detta är en avhandling från Sundsvall : Mid Sweden University

  Författare :Birgit Gustafsson; Mittuniversitetet.; [2019]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Algebrasvårigheter; Transformationer; Lärares frågor; Elevperspektiv; Lärarperspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med denna avhandling är att fördjupa förståelsen för algebrasvårigheter sett ur elevperspektiv och lärarperspektiv. För att studera detta har tre övergripande frågeställningar formulerats;- Vilka hinder för eleverna kan identifieras då kända algebrasvårigheter behandlas i lärandesituationer?- Hur kan dessa hinder för eleverna överkommas?- Vilka utmaningar för lärarna kan identifieras då kända algebrasvårigheter behandlas i undervisningssituationer?Fyra delstudier har genomförts och skapat underlag för att besvara dessa frågor. LÄS MER