Sökning: "Elena Tsychkova"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Elena Tsychkova.

  1. 1. Influence of waves and ship motions on safe evacuation of passenger ships

    Författare :Elena Tsychkova; KTH; []
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER