Sökning: "Elena Tolkacheva"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Elena Tolkacheva.

  1. 1. Superconductor electronics design

    Författare :Elena Tolkacheva; Chalmers University of Technology; []
    Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

    Sammanfattning : .... LÄS MER