Sökning: "Elena Chugunova"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Elena Chugunova.

  1. 1. Biological function of mast cell chymase : in vitro and in vivo studies: a thorny pathway

    Författare :Elena Chugunova; Sveriges lantbruksuniversitet.; [2004]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER