Sökning: "Elena Österberg"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Elena Österberg.

  1. 1. Revealing of age-related deterioration of prestressed reinforced concrete containments in nuclear power plants : Requirements and NDT methods

    Författare :Elena Österberg; KTH; []
    Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

    Sammanfattning : .... LÄS MER