Sökning: "Ekologisk psykologi"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden Ekologisk psykologi.

 1. 1. Sound perception and design in multimodal environments

  Författare :PerMagnus Lindborg; Anders K. Friberg; Daniel Västfjäll; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; HUMANITIES; HUMANIORA; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURVETENSKAP; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; NATURAL SCIENCES; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; sound; perception; design; multimodal; environment; soundscape; music; listening; crossmodal; psychoacoustics; psychophysiology; personality trait; emotion; appraisal; aesthetics; colour; correlation; regression; classification; sonification; Speech and Music Communication; Tal- och musikkommunikation;

  Sammanfattning : This dissertation is about sound in context. Since sensory processing is inherently multimodal, research in sound is necessarily multidisciplinary. The present work has been guided by principles of systematicity, ecological validity, complementarity of  methods, and integration of science and art. LÄS MER

 2. 2. Effects of online advertising on children's visual attention and task performance during free and goal-directed internet use : A media psychology approach to children's website interaction and advert distraction

  Författare :Nils Holmberg; Humanistlaboratoriet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; online advertising; children; website interaction; visual attention; distraction; cognitive load; eye-tracking; task-orientation; media effects; visual saliency; executive functions; media literacy; inhibitory control;

  Sammanfattning : This dissertation consists of four eye-tracking studies that investigate how salient online advertising and children's level of executive function contributes to their advert distraction. In Study 1, children aged 9 were instructed to surf freely on the internet while all advert material appearing on-screen was registered. LÄS MER

 3. 3. Ekologisk mat och psykisk hälsa : unga vuxnas existentiella relation till mat som strategi för välbefinnande

  Författare :Elisabeth von Essen; Sveriges lantbruksuniversitet; Sveriges lantbruksuniversitet; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Med utgångspunkt i eko-psykologin och ett livsvärldsfenomologiskt perspektiv beskrivs unga vuxnas val av ekologisk mat som en naturbaserad form av självterapeutisk intervention för att förbättra psykisk hälsa. Syftet med undersökningen var att försöka förstå hur unga vuxna aktivt använder relationen mellan kropp och mat i vardagen som del av en strategi för att uppnå välbefinnande och bättre hantera existentiella problem och ängslan inför framtiden. LÄS MER

 4. 4. Behavior Change Towards a Sustainable Lifestyle – Effects of Interventions and Psychological Factors on Pro-Environmental Behaviors

  Författare :Kerstin Weimer; Richard Ahlström; Francisco Esteves; Tommy Gärling; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; values; attitudes; moral judgment competence; locus of control; sense of coherence; pro-environmental behavior; energy conservation; feedback; Relational Frame Theory; motives and barriers to behavior change; food consumption; organically produced food; nudging; värderingar; attityder; moralisk bedömningskompetens; kontroll-lokus; känsla av sammanhang; miljövänligt beteende; energibesparing; feedback; Relational Frame Theory; motiv och hinder för beteendeförändring; matkonsumtion; ekologiskt odlad mat; nudging;

  Sammanfattning : Climate changes due to human-caused global warming are serious challenges for the planet. Changes in individual human behavior towards more pro-environmental actions are thus highly necessary. Human behavior is complex, however, and promoting behavior change requires a solid understanding of how people behave in different situations and contexts. LÄS MER

 5. 5. De yngsta barnens möjligheter till samspel på förskolegården

  Författare :Carina Berkhuizen; Malmö högskola; []
  Nyckelord :interaction; physical; environment; preschool; yard; pedagogue; pedagogues; youngest; children; actors; opportunities; child; Sweden; socio-cultural; perspective; ecological; environmental; psychology; segment; artefact; artefacts; context; 1-3 years; förskola; förskolegård; de yngsta barnen; 1-3 år; samspel; interaktion; pedagog; miljöpsykologi; sociokulturellt perspektiv; ekologisk psykologi; samspelsstråk; samspelsknutpunkt; pedagogik; förskolepedagogik; språk; möjlighet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER